Nota Kaki


1. Sahih Bukhari J.2; Sahih Muslim J. 5, hlm. 75; Musnad Ahmad bin Hanbal J.1 hlm.355; J.5, hlm. 116; Tarikh Tabari, J. 3, hlm. 193; Tarikh Ibnu Athir, J.2, hlm. 320.
2. Tabaqat Ibnu Saad, J.2, hlm. 190; Tarikh Ibnu Athir, J.2 hlm. 317; Sirah Halabiyyah, J.3, hlm.  207; Tarikh Tabari, J.3, hlm. 226.
3. Lihat al-Khilafah Wal Muluk oleh al-Maududi dan Yaum al-Islam oleh Ahmad Amin.
4. Syarah Nahjul Balaghah Oleh Ibnu Abil Hadid, J.8, hlm.111.
5. Tarikh Ya'qubi, J.2, hlm. 106.
6. Futuh al-Buldan, hlm. 437.
7. Sahih Bukhari, J.1, hlm. 52.
8. Tarikh Tabari Dan Tarikh Ibnu Athir.
9. Al-Imamah Wa Siasah oleh Ibnu Qutaibah.
10. Lihat an-Nas Wal-Ijtihad oleh Syarafudin al-Musawi.
11. Sahih Bukhari, J.4 hlm. 94-96; J.3 hlm. 32; Sahih Muslim, J.7, hlm. 66.
12. Sahih Bukhari, J.4, hlm. 100-101
13. Muruj az-Zahab oleh Masudi, J.2, hlm. 341.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Sahih Bukhari, J.1, hlm. 122.
17. Al-Khalifah Wal Muluk oleh al-Madudi, hlm. 106
18. Sahih Muslim, J.1, hlm. 61.
19. Sahih Bukhari, J.2, hlm. 305; Mustadrak al-Hakim, J.3, hlm. 109.
20. Sahih Bukhari, J.1, hlm. 76; Sahih Tirmidzi, J.5, hlm. 300; Sahih Ibnu Majah, J.1, hlm. 44.
21. Sahih Muslim, J.1, hlm. 61; Sunan an-Nasai, J.6, hlm. 117.
22. Sahih Tirmidzi, J.5, hlm. 201; Mustadrak al-Hakim, J.3, hlm. 126.
23.  Musnad Ahmad bin Hanbal, J.5, hlm. 25; Mustadrak al-Hakim, J.3, hlm. 134.
24. Sahih Muslim, J.2, hlm. 362; Mustadrak al-Hakim, J.3, hlm. 109; Musnad Ahmad bin Hanbal, J.4, hlm. 281.
25. Mustadrak, al Hakim, jilid 3 ms 121;Khasais, al Nasai, ms 24;Musnad, Ahmed Hanbal, jilid 6 ms 33;Al Manaqib, al Khawarizmi, ms 81;Al Riyadh al Nadira, Tabari, jild 2 ms 219;Tarikh, as Suyuti, ms 73.
26. Sahih, Bukhari, jilid 1, ms 74
27. Sahih, Bukhari, jilid 2 ms 154 ;Sahih, Muslim, jilid 1 ms 260
28.Sahih, Muslim, jilid 2 ms 134
29. Sahih, Bukhari, jilid 1 ms 54
30. Sahih, Bukhari, jilid 1 ms 135
31.Sahih, Bukhari, jilid 3 ms 32
32. Sahih, Bukhari, jilid 2 ms 201
33. Minhaj as Sunnah, Ibn Taymiyya, jilid 3 ms 131; Hilyat al Awliya, Ibn Abi Nuaym, jilid 1 ms 52
34.  Tarikh, Tabari, ms 4;al Riyadh al Nadira, jilid 1 ms 134; Kanz al Ummal, ms 361
Minhaj as Sunnah, Ibn Taymiyya, jilid 3 ms 120
35. Tarikh Tabari hlm. 41; Riyadh an-Nadhirah, J.1, hlm. 134; Kanzul Ummal, hlm. 361; Minhaj as-Sunnah Oleh Ibnu Taimiyyah, J.3, hlm. 120
36. Sahih Bukhari, J.2, ms 206
37. al Imamah Was Siyasah, Ibn Qutaybah, jilid 1ms 20; Muhammad Baqir al Sadr, Fadak dalam Sejarah, ms 92 
38. Sahih, Bukhari, jilid 1 ms 127, 130, jilid 2 ms 126, 205
39. Sahih, Bukhari, jilid 3 ms 39
40. Tarikh al Khulafa, Ibn Qutaybah, jilid 1 ms 20
41. Sahih, Muslim, jilid 7 ms 121, 130
42. Tarikh al Khulafa, jilid 1 ms 20
43. Ibid.
44. Sahih, Bukhari, jilid 3 ms 39
45. Tarikh, Tabari, jilid 4 ms 407;Tarikh, Ibn Athir, jilid 3 ms 206; Lisan al Arab, jilid 14 ms 193; Taj al Arus, jilid 8 ms 141; Al Iqd al Farid, jilid 4 ms 290
 46. al Imamah was Siyasah
47. Al Tabari, Ibn al Athir dan ahli sejarah yang lainnya yang menulis mengenai kejadian didalam dalam tahun ke 36 selepas hijrah
48. Sahih, Bukhari, jilid 1 ms 48
49. Al Tabari, Ibn al Athir, yang menulis kejadian didalam tahun ke 40 hijrah
50. Ibid Tahun 36H.
51. Sahih, Bukhari, jilid 4 ms 161
52. Sahih Bukhari, jilid 2 ms 128
53. Sahih al Tirmidhi; al Istiab, Ibn Abd al Barr, Biography of Safiyya
54. Sahih, Bukhari, jilid 3 ms 68
55. Baca Khalifah Dan Kerajaan oleh Syed Abdul A’la Maududi
56. Hayat al Haywan al Kubra, al Damiri
57. Muwatta, Malik, jilid 1 ms 307; Maghazi,al Qawidi, ms 310
58. Sahih, Bukhari, jilid 3 ms 307
59. Sahih, al Tirmidhi, jilid 5 ms 296; Khasai’s, al Nasai, ms 87; Mustadrak, al Hakim, jilid 3 ms 110
60. Musnad, Ahmed Hanbal, jilid 4 ms 281; Siyar al Amin, al Ghazali, ms 12;Tadhkirat al Awas, Ibn al Jawzi, ms 29;Al Riyadh al Nazarah, al Tabari, jilid 2 ms 169;Al Bidayah wan Nihayah, jilid 5 ms 212;Tarikh, Ibn Asakir, jilid 2 ms 50;Tafsir, al Razi, jilid 3 ms 63;Al Hawi Lil Fatawi, al Suyuti, jilid 1 ms 112
61. Tarikh, al Tabari;Ibn al Athir;Suyuti;Baghdadi
62. Tarikh al-Khulafah oleh Ibnu Qutaibah, J.1, ms 18
63. Sahih, Bukhari, jilid 4 ms 127
64. Sharh, Muhammad Abduh, jilid 1 ms 34, sermon as Shaqshaqiyah
65. Tarikh, Qutaybah, jilid 1 ms 17
66. al Saqifah wal Khulafah oleh Abdul Fattah Abdul Maqsood
 67.Tarikh, Qutaybah, jilid 1 ms 19;Shahrah, Ibn al Hadid
68. Sahih, Bukhari, jilid 3 ms 36;Sahih, Muslim, jilid 2 ms 72
69. Dengan rujukkan dia menunggang unta semasa peperangan jamal
70. Dengan rujukkan dia menunggang keldai pada hari dia menghalang pengkemumian al-Hasan bersebelahan datukandanya
71.Sharh Nahj al Balagha, Ibn al Hadid, jilid 16 ms 220 - 223 
72. al Mustadrak, al Hakim, jilid 3 ms 107;al Manaqib, al Khawarizmi, ms 3 dan ms 9;Tarikh, Suyuti, ms 168;Al Sawaiq al Muhriqah, Ibn Hajar ms 72;Tarikh, Ibn Asakir, jilid 3 ms 63;Shawahid at Tanzil, al Haskani al Hanafi, jilid 1 ms 19
73. Qadi Ismail, al-nasa’I dan Abu Ali al-Naisaburi berkata: Tidak ada para sahabat yang mempunyai sebanyak kemuliaan yang diucapkan kepadanya sebagaimana Ali
74. Sahih, Bukhari, jilid 2 ms 202
75. Fath al Bari [Sharah al Sahih Bukhari] jilid 7 ms 83;Tarikh, Suyuti, ms 199;Al Sawaiq al Muhriqah, ms 125
76. Muwatta, Malik, jilid 1 ms 307 ;Maghazi, al Waqidi ms 310
77.Sahih, al Tirmidhi, jilid 4 ms 339;Musnad, Ahmed Hanbal, jilid 2 ms 319;Mustadrak, al Hakim, jilid 3 ms 51]
78. Sahih Muslim
79. Sahih Bukhari, J.4. hlm. 184
80. al Imamah was Siyasah, Qutaybah, jilid 1 ms 14;al Jahiz, ms 301;A’alam al Nisa, jilid 3 ms 1215
81. Tarikh al-Tabari, J.4, hlm.52; Imamah wal-Siyasah, J.1, hlm. 18; Tarikh Masudi, J.1, hlm. 414
82. Tazkirah al-Khawas, hlm. 23; Tarikh  ibnu Asakir, J.1, hlm.107; Manaqib al-Khawarizmi, hlm.7; Fusul al-Muhimmah oleh al-Maliki, hlm.21
83. Mustadrak al-Hakim, J.3, ms 48; Tarikh  Ibnu Kathir, J.7, ms 358
84. Al-Isti'ab, J.3, ms 39; Manaqib al-Khawarizmi, ms 48; Riyadh Nadhirah, J.2, ms 194
85. Ibid, J.2, hlm.198; Tarikh al-Khulafa, ms 124; Al-Itqan, J.2, 319; Fath al-Bari, J.8, 485
86. Sunan ad-Darimi, J.1, ms 54; Tafsir Ibnu Kathir, J.4, ms 232; Ad-Dur al-Manthur, J.6, ms 111
87. Sunan Ibnu Majah, J.1, ms 44; Khasais Nasai, ms 20; Sahih Tirmidzi, J.5, ms 300; Jami Saghir oleh Suyuti, J.2, ms 56; Riyadh Nadhirah, J.2, ms 229
88. Tarikh Ibnu Asakir, J.2, ms 448; Kunuz al-Haqaiq oleh al-Maulawi, ms 293; Kanzul Ummal, J.5, ms 33
89. Tarikh Tabari, J.2, ms 319; Tarikh Ibnu Athir, J.2, ms 62; As-Sirah al-Halabiah, J.1, ms 311; Syawahid at-Tanzil oleh Hasakani, J.1, ms 371; Kanzul Ummal J.15, ms 15; Tarikh Ibnu Asakir, J.1, ms 85; Tafsir al-Khazin oleh Alauddin as-Syafie, J.3, ms 371; Hayat Muhammad oleh Hasanain Haikal Edisi Pertama
90. Sahih Muslim, J.5, ms 122; Sahih Turmidzi. J.5, ms 328; Mustadrak al-Hakim, J.3, ms 17
91. Lihat Sunan Nasa'i, Turmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Daud.
92.Kata-kata "sunnahku" tidak diriwayatkan oleh mana-mana kitab hadith yang enam (Sahih as-Sittah).Ianya diriwayatkan hanya dalam al-Muwatta Imam Malik bin Anas. Hatta Tabari ketika meriwayatkan hadith ini beliau merujuk kepada kitab Imam Malik ini.
93. Sahih Muslim, J.8, ms 151
94. Tarikh Tabari, J.3, ms 280; Tarikh al-Fida, J.1,ms 158; Tarikh al-Yaqubi, J.2, ms 110; Al-Isabah, J.3, ms 336
95. Tarikh al-Fida, J.1, ms 158; Tarikh Yaqubi, J.2, ms 110; Tarikh Ibnu Shihnah, J.11, ms 114; Wafayat al-A'yam, J.6, ms 4
96. As-Siddiq Abu Bakar oleh Haikal, ms 151
97. Sahih Bukhari, J.4, ms 171
98. Sirah Ibnu Hisham, J.4, ms 53; Tabaqat Ibnu Saad; Usud al-Ghabah, J.3, ms 102
99. As-Siddiq Abu Bakar, ms 151
100. Tarikh Tabari, J.3,  ms 254; Tarikh al-Khamis, J.3, ms 343
101. Mustadrak al-Hakim, J.3, ms 151; Yanabi al-Mawaddah, ms 30, 370; Sawaiq al-Muhriqah, ms 184, 234
102. Lihat Is'af ar-Raghibin dan Jami' as-Saghir
103. Mustadrak al-Hakim, J.3, ms151; Jami' al-Kabir oleh Tabrani; al-Isabah; Kanzul Ummal, J.6, ms 155; al-Manaqib oleh Khawarizmi, ms 34;Yanabi al-Mawaddah, ms 149; Hilyah al-Auliya', J.1, ms 86; Tarikh Ibnu Asakir, J.2, ms 95
104.Munaqasyat Aqaidiyah Fi Maqalat Ibrahim al-Jabhan, ms 29
105. Sahih Bukhari, J.7, ms 121; Sahih Muslim, J.5, ms 75
106. Sahih Bukhari, J.3, ms 68; Sahih Muslim, J.2, ms 14
107. Tabaqat Ibnu Saad, Bhg.2, ms 29
108. Seperti perkara talak tiga - lihat Sahih Muslim Bab Talak Tiga, juga lihat Sunan Abi Daud,J.1, ms 344
109. Seperti perkara larangan atas muta'ah Haji dan muta'ah wanita - lihat Sahih Muslim Bab haji dan Bukhari bab Tamattu'.
110. Tarikh Ibnu Asakir, J.2, ms 484; Maqtal Husayn oleh Khawarizmi, J.1, ms 38; Al-Ghadir oleh al-Amini, J.3, ms 120
111. Sahih Bukhari, J.4, ms 164; Sahih Muslim, ms 119
112. Yanabi al-Mawaddah oleh al-Qunduzi al-Hanafi
113. Ad-Dur al-Manthur oleh Suyuti, J.2., ms 60; Usud al-Ghabah, J.3, ms 137; Sawaiq al-Muhriqah ,ms 148, 226; Yanabi al-Mawaddah, ms 41, 335; Kanzul Ummal, J.1, ms 168; Majma az-Zawaid, J.9, ms 163