AL-MAWADDAH FIL-QURBA

Koleksi perbahasan Ilmiah Tentang Mazhab Ahlul Bayt as

Senarai buku-buku mazhab Ahlul Bayt as untuk anda baca secara percuma dalam format PDF boleh diakses di sini. Artikel ilmiah boleh diakses di sini.

 1. Manakah yang benar di antara dua hadis tersebut; “Kitabullah wa Itrati AhlaBaiti atau Kitabullah wa Sunnati”? - 02/09/2018 01:23:42 PM [905] Baca seterusnya »
 2. Kedudukan Al-Quran dalam Mazhab Islam Syiah - 19/02/2018 01:52:32 PM [762] Baca seterusnya »
 3. Tuduhan Sunni Terhadadap Syiah,Ternyata Sunni Pembohong Besar - 23/12/2017 08:01:38 PM [995] Baca seterusnya »
 4. Telaah Terhadap 700 Pembuat Hadis Palsu Maudhu’ - 14/10/2017 01:16:40 PM [866] Baca seterusnya »
 5. Benarkah Yazid bin Mu’awiyah Tidak Terlibat Dalam Pembunuhan Husain bin Ali AS? - 07/10/2017 05:29:56 PM [810] Baca seterusnya »
 6. Wasiat Muawiyah Kepada Yazid Agar Membunuh Imam Husayn AS - 07/10/2017 05:15:55 PM [861] Baca seterusnya »
 7. Sejarah Berdarah Kaum Wahabi-Salafy Atas Kuburan Al-Baqi - 07/10/2017 11:57:29 AM [804] Baca seterusnya »
 8. Meluruskan Prasangka Tradisi Asyura (10 Muharram) - 02/10/2017 05:45:39 PM [746] Baca seterusnya »
 9. Hari Asyura: Perintah Menangis Untuk Imam Husayn as - 24/09/2017 03:30:56 PM [835] Baca seterusnya »
 10. Pesanan Haji Ayatollah Khamenei 2017 - 31/08/2017 01:25:52 PM [775] Baca seterusnya »

  Selanjutnya »: 1 2 3 4 [Next] [Last Page]


  Sila baca perbahasan di bawah ini. Ia telah diakses 646 kali. Ayat al-Tathir (33:33)

  Riwayat-riwayat Tentang Ayat al-Tathir Untuk Lima Orang

  Perbahasan di bawah ini mengetengahkan beberapa riwayat berkenaan dengan ayat al-Tathir (33:33) yang menunjukkan ia diturunkan untuk lima orang iaitu Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husayn.

  1. Ibn Jarir al-Tabari meriwayatkan sebuah hadith yang dikutip dari sahabat Nabi iaitu Abu Sa'id al-Khudri. Dalam riwayat tersebut dia mengatakan bahawa Nabi SAWAW bersabda: "Ayat ini turun untuk lima orang, iaitu aku (Nabi Muhammad SAWAW), Ali, Fatimah, Hasan dan Husayn."

  Riwayat ini juga dikutip oleh Ibn Hajar dalam bukunya al-Sawa'iq, halaman 143, Syeikh Yusuf Al-Nakhani dalam bukunya al-Syaraf al-Muubbad Lii aali Muhammad, halaman 7.

  2. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya meriwayatkan sebuah riwayat dari A'isyah. Ia menyatakan bahawa pada suatu pagi, Nabi keluar dengan menggunakan selimut yang dibuat dari kapas berwarna hitam. Setelah Hasan datang Nabi memasukkan Hasan dalam selimut, datang Husayn di masukkan ke dalam selimut, kemudian datang Fatimah, beliau memasukkannya ke dalam selimut lalu Ali datang dan beliau memasukkan ke dalam selimut sambil membaca ayat (tersebut).

  Riwayat itu juga diriwayatkan oleh ulama Hadith lainya yang di antaranya adalah seperti berikut:

  a. Al-Hakim dalam Mustadrak, Juz III, halaman 147. Ia mengatakan bahawa hadith itu sahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim.

  b. al-Baihaqi dalam Sunan Baihaqi Juz II, halaman 149.

  c. Ibnu Jarir al-Tabari dalam kitabnya yang berjudul Tafsir Tabari, Juz 22, halaman 5, dari jalur lain dari A'isyah.

  d. Al-Suyuti dalam tafsirnya yang berjudul al-Durr al-Manthur ketika menafsirkan ayat al-Tathir, ia mengatakan bahawa hadith itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Ibn Hatim, Juz 6, halaman 605.

  e. Al-Zamaksyari dalam Tafsir al-Kassyaf, Juz I, halaman. 434.

  f. Al-Fakhur al-Razi dalam tafsirnya al-Kabir, ia menyatakan bahawa sesungguhnya riwayat ini telah disepakati kesahihannya oleh kalangan ahli tafsir Fadhail al-Khamsah.

  3. Ibnu Hajar al-Haithami mensahihkan riwayatkan yang menyatakan bahawa Nabi menyelimutkan mereka dan berkata:

  "Ya Allah mereka adalah Ahlul Baytku dan orang-orang khususku. Hilangkan dari mereka kekotoran dan sucikan mereka sesuci-sucinya. Kemudian Ummu Salamah berkata,"Dan aku bersama mereka! Tetapi Nabi menjawab, kamu berada dalam kebaikan."

  Dalam sebuah riwayat dinyatakan setelah Nabi SAWAW membaca doa berikut:

  "Aku akan berperang terhadap orang-orang yang memerangi mereka, berdamai dengan orang-orang yang berdamai dengan mereka dan musuh terhadap orang-orang yang memusuhi mereka."

  Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Nabi SAWAW menutupi di atas kepala mereka dengan selimut dan meletakkan tangan beliau ke atas mereka kemudian berkata:

  "Ya Allah mereka adalah keluarga Muhammad, maka jadikanlah salawat dan berkahMu atas mereka, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Agung." (al-Sawa'iq: 143 - 144).

  4. Syeikh Yusuf al-Nabhani berkata: Hadith itu diriwayatkan dari beberapa jalur hadith yang sahih, bahawa Nabi SAWAW datang bersama Ali, Fatimah, Hasan dan Husayn lalu masuk kemudian Nabi SAWAW mendekatkan Ali dan Fatimah dan mendudukannya di hadapan beliau serta serta mendudukan Hasan dan Husayn di pangkuannya, kemudian menutupi mereka dengan selimut dan membacakan ayat Tathir. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Nabi mengatakan:

  "Ya Allah mereka adalah Ahlul Baytku, maka hilangkanlah kekotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ummu Salamah berkata,"Lalu aku membuka selimut itu untuk masuk bersama mereka, tetapi beliau menarik kain dari tanganku, maka aku berkata aku ikut bersamamu wahai Rasulullah. Beliau menjawab kamu termasuk isteri-isteri Nabi berada dalam kebaikan."[Al-Syaraf al-Muabbad hal. 7; Musnad Imam Ahmad, Juz IV, hal. 107; Tafsir at-Tabari, Juz XXII, hal. 6; Al-Hakim dalam Mustadrak, Juz II, hal. 416; Ia mengatakan bahawa hadith itu sahih menurut persyaratan Muslim; da dalam Juz 3, hal. 147 juga meriwayatkannya dan mengatakan sahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim]

  5. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan tidak kurang dari 15 hadith yang dinyatakan dapat dijadikan dalil bahawa Ali, Fatimah, al-Hasan dan Husayn AS adalah yang dimaksudkan oleh ayat al-Tathir.

  Di bawah ini disebutkan beberapa riwayat darinya:

  1. Ibn Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadith dari al-'Awan bin Khausyaf dari pamannya ia berkata:

  "Aku bersama ayahku masuk ke (rumah) A'isyah RA lalu aku bertanya kepadanya tentang Ali AS. Ia menjawab kamu menanyaku tentang seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAWAW, dan anaknya (Fatimah) orang yang paling beliau cintai, di bawah (tanggungan)nya? Aku benar-benar melihat Rasulullah SAWAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husayn AS lalu menyelimutkan mereka dengan kain dan berkata,"Mereka adalah Ahlul Baytku, maka hilangkanlah kekotoran dari mereka dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ia (A'isyah RA) berkata: maka aku mendekati kepada mereka dan berkata: Wahai Rasulullah aku termasuk Ahlil Baytmu? Beliau berkata, ketepilah, kamu berada di atas kebaikan."

  2. Imam Ahmad dari Ummu Salamah ia berkata:

  Pada suatu hari ketika Rasulullah SAWAW berada di rumahku, pembantu rumah tanggaku berkata; sesungguhnya Fatimah dan Ali berada di depan pintu. Ummu Salamah berkata, maka Nabi SAWAW berkat kepadaku berdiri dan menyingkirlah dari Ahlul Baytku ia berkata; maka akupun berdiri dan menyingkir ke tepi sudut di rumah, lalu masuklah Ali, Fatimah dan bersama mereka Hasan dan Husayn AS, yang saat itu masih kecil, Nabi SAWAW mengambil dan mendudukkan di pangkuannya lalu menciumnya dan merangkul Ali dengan salah satu tangannya dan Fatimah dengan tangan satunya beliau mencium Fatimah dan Ali dan menutupi mereka dengan kain warna hitam lalu berkata:"Ya Allah mudah-mudahan aku dan Ahlil Baytku ke syurga bukan ke nerakaMu."

  3. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Syaddad bin Ammar ia berkata:

  "Aku masuk (untuk menemui) Wasilah bin al-Asqa' RA, disisinya ada sekelompok orang, mereka menyebut-nyebut Ali RA, lalu mereka mencela dan menjelek-jelekannya, akupun ikut mencela bersama mereka. Setelah mereka pergi (Wasilah) berkata kepadaku (mengapa) kamu juga mencela orang itu? Aku berkata mereka mencelanya akupun ikut bersama mereka. Ia (Wasilah) berkata mahukan kamu aku beritahu apa yang pernah aku lihat Nabi SAWAW melakukannya? Ia berkata:"tentu", Wasilah berkata:'Aku datang menemui Fatimah dan menanyakannya tentang Ali AS. Ia menjawab:"Ia (Ali) pergi menemui Rasulullah SAWAW, maka akupun duduk dan menunggunya hingga datanglah Rasulullah SAWAW bersama Ali, Hasan dan Husayn AS, keduanya dituntun dengan tangannya, lalu masuk. Rasulullah SAWAW mendekatkan Ali dan Fatimah serta mendudukkannya di depan beliau dan mendudukkan Hasan dan Husayn di pangkuannya lalu menyelimutkan jubah beliau di atas kepala mereka sambil membaca ayat Tathir dan berkata:"Ya Allah mereka adalah Ahlul Baytku, dan Ahlul Baytku lebih berhak."

  4. Ibnu Jarir dari Ummu Salamah berkata:

  "Sesungguhnya ayat ini (Qur'an 33: 330 turun di rumahku. Ia berkata; dan aku ketika itu sedang di pintu rumah, lalu aku berkata bukankah aku termasuk keluargamu? Beliau SAWAW berkata, engkau mengarah kepada kebaikan, engkau termasuk isteri-isteri Nabi. Selanjutnya ia berkata:"Dan yang berada di dalam rumah hanya Rasulullah SAWAW, Ali, Fatimah, Hasan dan Husayn AS.

  Apa yang dilakukan Nabi SAWAW setelah turunnya ayat al-Tathir?

  Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa Nabi setelah turunnya ayat Tathir turun, beliau selalu mendatangi rumah Fatimah. Setiap kali beliau datang, beliau mengajak untuk solat. Ada yang menyatakan bahawa hal itu dilakukan oleh Nabi selama enam bulan, ada yang mengatakan selama delapan bulan, dan ada yang melihatnya selama sembilan bulan, dan ada pula yang menyaksikannya selama tujuh belas bulan. Hal ini bukanlah suatu pertentangan dalam riwayat, sebab masing-masing memberitakan apa yang ia saksikan. Dalam setiap kali datang Nabi mengucapkan:

  "Selamat sejahtera wahai Ahlul Bayt, mari solat semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian kekotoran (dosa) dan mesucikan sebersih-bersihnya."

  Abul Hasan bin Abu Bakar al-Haithami dalam kitabnya Majma al-Zawaid meriwayatkan sebuah pernyataan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata:

  "Aku solat bersama Rasulullah SAWAW selama 17 bulan, setiap beliau keluar dari rumah selalu mendatangi pintu (rumah) Fatimah dan mengatakan:"Rahmat Allah atas kalian": Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran (dosa) dari kalian wahai Ahlul Bait dan membersihkanmu sebersih-bersihnya." [Juz 9, hal. 169; Hadith al-Kisa fi Kutub Madrasah al-Khulafa' hal. 12]

  As-Suyuthi dalam al-Durr al-Manthur juz 8, halaman 808, menyatakan bahawa Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan sebuah hadith dari Abu al-Hamro', ia menyatakan bahawa aku ingat suatu kejadian yang dilakukan oleh Nabi selama delapan bulan, setiap kali beliau keluar untuk solat subuh datang lebih dahulu ke pintu rumah Ali AS, lalu meletakkan tangan pada pintu itu dan berkata: "Solat, solat."

  lebih lanjut ia (Suyuthi) mengatakan bahawa Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Selama sembilan bulan aku menyaksikan Nabi SAWAW mendatangi pintu rumah Ali AS lima kali sehari sambil berkata:

  "Selamat sejahtera wahai Ahlul Bayt, mari solat semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian kekotoran (dosa) dan mesucikan sebersih-bersihnya.' As-Solat. Rahima-kumullah."

  Ia juga menyebutkan bahawa al-Tabrani meriwayatkan dari Abu al-Hamro', ia berkata,"Aku melihat Nabi mendatangi rumah Fatimah selama enam bulan dan mengucapkan Ayat Tathir."[Ad-Durr al-Manthur, Juz 6, hal. 607]

  Syeikh Yusuf al-Nabhani mengatakan bahawa ada beberapa riwayat dari berbagai jalur hasan mahupun sahih dari sahabat Anas bin Malik mengatakan bahawa setelah turunnya ayat tersebut, jika Nabi berangkat untuk solat subuh pasti melewati depan rumah Fatimah dan mengatakan,"Solat wahai Ahlul Bayt."[As-Syaraf al-Muabbad hal. 7; Hadith riwayat Imam Ahmad dan al-Turmudzi; Tafsir Ibnu Katsir Juz 3, hal. 483 pada hadith pertama; al-Durr Manthur, Juz 6, hal. 605]

  Dan sahabat Abu Sa'id al-Khudri menyatakan bahawa setelah ayat itu turun Nabi SAWAW selama empat puluh hari, setiap pagi (subuh) mendatangi rumah Fatimah dan mengatakan,"Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan dari kalian kekotoran (dosa) dan mesucikan sebersih-bersihnya."

  Riwayat tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Abbas (hal itu dilakukan) selama tujuh bulan dan dalam riwayat lain selama delapan bulan.

  Hal itu menurut Syeikh Yusuf al-Nabhai merupakan pernyataan tegas dari Nabi bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bayt dalam ayat itu adalah lima orang tersebut.[al-Syaraf al-Muabbad: 7-8]

  Tindakan itu dilakukan oleh Nabi agar orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kecenderungan untuk sesat dan berpenyakit hati (hasad) tidak dapat jalan untuk menyalahtafsirkan maksud kandungan ayat tersebut dan tidak lagi memiliki bukti untuk mendukung penyimpangannya.


  Renungan:
  Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara,
  karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10).